Pi Network là mô hình mẫu, là tương lai của Web3.0


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.youtube.com/watch?v=Y_7RCiihcI8