چرا نگران استاد سعید محمدی دورکی نیستم ! / ۱۲ می ۲۰۲۴


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.youtube.com/watch?v=JfWO7lfhpco